Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 22.11.2019 r. godz. 12.00
Numer sprawy: PT.2370.20.2019

- zaproszenie do złożenia oferty

- wykaz pomieszczeń i szczegółowy zakres zamówienia

- formularz ofertowy

- wzór umowy

Informacja uzupełniająca:

Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na swój koszt odpowiedni stan zaopatrzenia w niezbędne materiały, środki czystości, środki transportu, urządzenia, narzędzia, sprzęt itp.

----------------------------------------------------------------------------

- ogłoszenie o wyniku postępowania