bryg. mgr inż. Grzegorz Twardawa

Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego

tel: 478 518 640

 

mł. kpt. mgr inż. Wojciech Poloczek 

Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego

tel: 478 518 641

 

Bartosz Kopytko

Starszy inspektor

tel: 478 518 642

 Do zadań Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego należy w szczególności:
1. W zakresie zagadnień operacyjnych:
1) analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie Komendy Powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych,
2) opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja,
3) przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb,
4) koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu,
5) przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i JRG,
6) analizowanie stanu wyposażenia JRG i innych jednostek KSRG w sprzęt ratowniczy i środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory oraz przedstawienie wniosków, w tym zakresie,
7) zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Stanowiska Kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa,
8) sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez JRG i jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,
9) współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
10) przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych,
11) nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSRG, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków   w tym zakresie,
12) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
13) przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,
14) koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG na terenie powiatu,
15) prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG na obszarze działania,
16) nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego                 i alarmowania z Komendą Powiatową,
17) bieżące informowanie rzecznika prasowego Komendanta Powiatowego
o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych,
18) zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Stanowiska Kierowania,
19) dysponowanie siłami i środkami KSRG na obszarze powiatu.
2. W zakresie zagadnień szkoleniowych:
1) planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy Powiatowej i KSRG na obszarze powiatu,
2) organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków OSP w zakresie ratownictwa,
3) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze powiatu,
4) organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia          i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej,
5) planowanie i przeprowadzanie ćwiczeń zgrywających dla jednostek KSRG.
3. W zakresie zagadnień informatyki:
1) analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonujących w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej,
2) zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej
w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej,
3) nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania                        i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności Komendy Powiatowej,
4) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych,
5) planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG nowoczesnych technik informatycznych,
6) sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki,
7) wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych,
8) systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych
w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej Komendy Powiatowej,
9) realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych,
10) administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych,
11) utrzymanie w sprawności istniejących w Komendzie Powiatowej systemów teleinformatycznych,
12) nadzór nad stroną internetową Komendy Powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.
4. W zakresie zagadnień łączności:
1) planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania Komendy Powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
2) nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb Komendy Powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania  i dysponowania w obszary chronione,
3) zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej        w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej,
4) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności,
5) analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania Komendy Powiatowej,
6) koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG na obszarze działania Komendy Powiatowej,
7) planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG na obszarze działania Komendy Powiatowej nowoczesnych technik łączności,
8) sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności,
9) nadzór nad prawidłowością wprowadzanych danych do bazy SWD,
10) określenie praw dostępu do danych,
11) koordynacja prac na Powiatowym Stanowisku Kierowania, w zakresie obsługi programów.
5. W zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem i pełnieniem służby w Powiatowym Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego:
- zasady funkcjonowania i pełnienia służby w Powiatowym Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego określa regulamin pracy i służby Komendy Powiatowej wydany w oparciu o zarządzenie Nr 5 Komendanta Głównego PSP z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych PSP oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego.