bryg. mgr inż. Grzegorz Twardawa

Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego

tel: 478 518 640

 

mł. kpt. mgr inż. Wojciech Poloczek 

Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego

tel: 478 518 641

 

Bartosz Kopytko

Starszy inspektor

tel: 478 518 642

 

Do zadań Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego należy w szczególności

 1. W zakresie zagadnień operacyjnych:
  • analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie Komendy Powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym: w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych,
  • opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja,
  • przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb,
  • koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu,
  • przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i JRG,
  • analizowanie stanu wyposażenia JRG i innych jednostek KSRG w sprzęt ratowniczy i środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory oraz przedstawienie wniosków, w tym zakresie,
  • zapewnienie funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z  Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego
  • sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez JRG i jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,
  • współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
  • przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych,
  • nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSRG, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków   w tym zakresie,
  • przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
   przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,
  • koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG na terenie powiatu,
  • prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG na obszarze działania,
  • bieżące informowanie rzecznika prasowego Komendanta Powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych,
  • zapewnienie funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Tarnowskich Górach,
  • dysponowanie siłami i środkami KSRG na obszarze powiatu.
 2. W zakresie zagadnień szkoleniowych:
  • planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy Powiatowej i KSRG na obszarze powiatu,
  • organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków OSP w zakresie ratownictwa,
  • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze powiatu,
  • organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej,
  • planowanie i przeprowadzanie ćwiczeń zgrywających dla jednostek KSRG.
 3. W zakresie zagadnień informatyki:
  • analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonujących w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej,
  • zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej,
  • nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności Komendy Powiatowej,
  • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych,
  • planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG nowoczesnych technik informatycznych,
  • sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki,
  • wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych,
  • systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej Komendy Powiatowej,
  • realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych,
  • administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych,
  • utrzymanie w sprawności istniejących w Komendzie Powiatowej systemów teleinformatycznych,
  • nadzór nad stroną internetową Komendy Powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.
 4. W zakresie zagadnień łączności:
  • planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania Komendy Powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
  • nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb Komendy Powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania  i dysponowania w obszary chronione,
  • zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej,
  • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności,
  • analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania Komendy Powiatowej,
  • koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG na obszarze działania Komendy Powiatowej,
  • planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG na obszarze działania Komendy Powiatowej nowoczesnych technik łączności,
  • sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności,
  • nadzór nad prawidłowością wprowadzanych danych do bazy SWD,
  • określenie praw dostępu do danych,
  • koordynacja prac na Stanowisku Kierowania Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego, w zakresie obsługi programów.
 5. Prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem i pełnieniem służby w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Tarnowskich Górach