Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 03.04.2018 r. do godz. 10.30
Numer sprawy: PT.2370.4.2018